DJ
song:
artist:
HITZ EVENT
HITZ Cinema Violent Night คืนเดือด

.:: กติกา ::.

1. ผู้ร่วมกิจกรรม ต้องใช้ชื่อจริงในการร่วมสนุกเท่านั้น
2. ในกรณีที่ชื่อ Facebook ไม่ใช่ชื่อจริง ผู้ร่วมสนุกต้อง Inbox แจ้งชื่อจริงและนามสกุลจริงหลังจากร่วมสนุกกิจกรรม และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชื่อภายหลังหากได้รับเลือกเป็นผู้โชคดี
3. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
4. ไม่อนุญาติให้รับของรางวัลแทนในทุกกรณี
5. เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
6. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนของรางวัลได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล
7. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
8. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
9. เมื่อร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและสมัครใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้จัดกิจกรรมทราบ โดยผู้จัดไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเป็นข้อมูลในการแสดงตัวตนสำหรับร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น อ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ bit.ly/3MnAWht
10. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงาน บริษัท เทโร เรดิโอ และบริษัทในเครือ