DJ
song:
artist:
HITZ EVENT
HITZ Holiday

.:: กติกา ::.

1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามร่วมสนุกกับกิจกรรม “HITZ Holiday” เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ บัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน จากโรงแรม Renaissance Koh Samui Resort & Spa, โรงแรม Mercure Koh Chang Hideaway, โรงแรม Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket และ โรงแรม Natai Beach Resort, Phang Nga รวมทั้งหมดจำนวน 56 รางวัล

2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมสนุก ได้ตั้งแต่วันที่ 1-26 สิงหาคม 65 ผ่านการลงทะเบียนทาง WWW.HITZ955.COM หรือ LINE OFFICIAL ACCONT : @TERORADIO เพียงพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และร่วมแสดงความเห็นว่า “หากคุณได้ไปเที่ยวทะเล คุณอยากไปทำกิจกรรมอะไรมากที่สุด" ทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดีที่มีความเห็นโดนใจมาประกาศชื่อหน้าไมค์ โดยผู้โชคดีที่ได้รับการประกาศชื่อ ต้องติดต่อกลับมาทันที่เมื่อได้ยินชื่อตัวเอง ที่เบอร์ 02-269-0040 ภายใน 1 เพลง หากโทรกลับมาทันภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับบัตรที่พักประจำชั่วโมงนั้นๆ ไปเลย

3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมสนุกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลตามชื่อและนามสกุลจริง 1 คนต่อ 1 รางวัลเท่านั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม

4. ของรางวัล ได้แก่
- บัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน จากโรงแรม Renaissance Koh Samui Resort & Spa
- บัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน จากโรงแรม Mercure Koh Chang Hideaway
- บัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน จากโรงแรม Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket
- บัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน จากโรงแรม Natai Beach Resort, Phang Nga

5. ผู้ได้รับรางวัลต้องทำตามกติกาถูกต้อง และครบถ้วน ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดและสิ่งอื่นใดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลต้องมีชื่อที่ลงทะเบียนร่วมสนุกตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

6. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อขอรับของรางวัลตามรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ ตามที่บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยผู้โชคดีต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นหลักฐานในการรับรางวัล สงวนสิทธิ์ในการร่วมสนุก และรับรางวัลเฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงเท่านั้น

7. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดทุกกรณี

8. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีของรางวัล 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ (หากมี)

9. หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการลงทะเบียน, เล่นเกม นำชื่อของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตัวเองมาใช้ในการเล่นเกม, เล่นเกมแทนบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลดังกล่าวทันที

10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

11. เงื่อนไขการใช้ของรางวัล เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัล อันเกิดมาจากผู้ให้บริการ

12. เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

13. เมื่อร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและสมัครใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้จัดกิจกรรมทราบ โดยผู้จัดไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเป็นข้อมูลในการแสดงตัวตนสำหรับร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น อ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ https://www.teroradio.com/privacypolicy

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ เงื่อนไขและกติกาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ

Hotel Partners