DJ
song:
artist:
HITZ EVENT
Singha Corporation x HITZ 955 2022

.:: ผู้โชคดี ::.

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล

1. คุณสมิต เป็นดี
2. คุณวราลี แซ่อุ้ย
3. คุณTaeytaey Taey
4. คุณThanaporn panomchye
5. คุณปวิชญา ขวัญใจ
6. คุณพรพรรณ โตโภชนพันธุ์
7. คุณNatthawat Densaknanont
8. คุณสุพัตรา สุภามงคล
9. คุณKantabhak Noorintr
10. คุณเนตรภัทร ทองดี

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนมีนาคม เมษายน จำนวน 10 รางวัล

1. คุณกัญญารัตน์ ไหมจริง
2. คุณรัชญา ส้มเอม
3. คุณลักษณา อุทยานิล
4. คุณOnpreeya Prisawong
5. คุณนที ธีรานุพัฒนา
6. คุณกัญณภัทร ผ่องสุขใจ
7. คุณปฐมรัตน์ กิตติไพศาลกุล
8. คุณสิริมา มุทธเสน
9. คุณนิติมา เตรียมโพธิ์
10. คุณอภัยชิต กิจรัตนโกศล

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล

1. คุณjanejira berkban
2. คุณกชพร สุขแสงดาว
3. คุณKeerati Chotipaporn
4. คุณศรันยา ศรีสุข
5. คุณเพชราภรณ์ อุดมโชคธนบูรณ์
6. คุณChantima หวังดีเลิศ
7. คุณปาณัสม์ มงคลตวัฒน์
8. คุณพิมลมาศ กลัดพ่วง
9. คุณPatcharapol Thienekpun
10. คุณWaraporn Songnok

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 10 รางวัล

1. คุณเฉลิมพร จตุภัทรบุตร
2. คุณnittaya สิรประภากานนท์
3. คุณสุภัคชนม์ คล่องดี
4. คุณRATANADAWAN MEESRISAN
5. คุณศิวกร เหมะสิขัณฑะกะ
6. คุณจิระพล ศิริกุลผดุงศักดิ์
7. คุณTanaporn Laoverakul
8. คุณJiggay Angel
9. คุณชญานิษฐ์ ทรงเจริญ
10. คุณนิลเนตร ชาเบาะ

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล

1. คุณ ศาสตรา เปลี่ยนสมัย
2. คุณ Sirikwan Kanchant
3. คุณ Rapeepan Loeddetphisan
4. คุณ Kamolwan Kittikallaya
5. คุณ นันทวัน บุญชู
6. คุณ Ahrisa Boonthaworn
7. คุณ สมฤทัย บุตรโต
8. คุณ Thanyamon Sinchaigij
9. คุณ ปรัชญา อนุรักษ์ธรรม
10. คุณ พิมพ์สุดา ทินนิลวงษ์

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล

1. คุณ ศรัญญา เกื้อกูลธเนศ
2. คุณ Sand Ratthasat
3. คุณ Nareerat Thidpumee
4. คุณ ไญยธรรม เอมใจ
5. คุณ พัชรพงษ์ เนียมสุวรรณ
6. คุณ กนกวรรณ อมรประภาธีรกุล
7. คุณ จิราพร แหยมประกอบทรัพย์
8. คุณ Pupaeh Hathaithip
9. คุณ อังคณา วงศ์ไชยสิทธิ์
10. คุณ ฐิตินันท์ วรปัญญาวงศ์

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 10 รางวัล

1. คุณ สุภวลักษณ์ เรือนสิทธิ์
2. คุณ ยุพาพันธ์ มีนยุทธ์
3. คุณ Phuttitada Taetrakoonsuk
4. คุณ NooBreeze Ubonwan
5. คุณ Piyanun Akkanit
6. คุณ วรรณวิภา มีแสง
7. คุณ Tepnarin Sangsum
8. คุณ Teerakiat Rakwong
9. คุณ พิลัยรัตน์ พรมแปง
10. คุณ วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล

1. คุณ Wongsakorn Dechasatean
2. คุณ MP NW
3. คุณ Cherry JB
4. คุณ พัชรินทร์ อินขาน
5. คุณ Supatra Suanjaeng
6. คุณ สุวิทย์ กอประคอง
7. คุณ วิภาพร จิ๋วกาวี
8. คุณ NooBreeze Ubonwan
9. คุณ KengClub Ma
10. คุณ wasan komhongsa

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 10 รางวัล

1. คุณ ชลธิชา หอมวัน
2. คุณ ต้องรักษ์ รัตนพงศ์สิทธิ
3. คุณ Ilada Maisup
4. คุณ กฤตภาส สัมมาโพธิ์
5. คุณ Tawat Chongpinyo
6. คุณ Natthawadee Jaiodthon
7. คุณ เบญจมาภรณ์ จันทร์ภิรมย์
8. คุณ อัครพัณณ์ ปิยารมณ์
9. คุณ ธีรเทพ สงวนนาม
10. คุณ รตนพร บุญธรรม


รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล

1. คุณ Pook Varaporn
2. คุณ แพร อยู่มั่น
3. คุณ Sutatip Kongtungjitt
4. คุณ Putza Chonsawat
5. คุณ อัมปพิมพ์ อัศวเดชาสกุล
6. คุณ Ployly Kanokon
7. คุณ Pornvarin Wongprasert
8. คุณ มุทิตา นันทสำเริง
9. คุณ Noi Supawan
10. คุณ ปัญชลีย์ อัญพีระพงศ์


** ทีมงานจะติดต่อแจ้งกลับตาม E-mailที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เพื่อแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลอีกครั้ง

สนับสนุนโดย