DJ
song:
artist:
SPONSOR

PEA แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2567

PEA แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2567 ดังนี้
- มาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้า 21 สตางค์ต่อหน่วย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เห็นชอบที่กระทรวงพลังงานเสนอ
- ลดค่า Ft สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทจาก 89.55 สตางค์/หน่วย เป็น 39.72 สตางค์/หน่วย ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

 


  1. กลับมาเพื่อบอกลา (Just To Let Me Know) / PAPER PLANES

  2. ไม่ติด (Double) ft. GAVIN D / URBOY TJApp Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม